WYDARZENIA

Szczecin ponownie stanie się rowerową stolicą Polski! To za sprawą kolejnej edycji ESKA LET'S BIKE

2024-04-26 12:32

Przed nami prawdziwe rowerowe święto dla wszystkich miłośników jednośladów z Pomorza Zachodniego. III odsłona ESKA LET'S BIKE odbędzie się 11 maja przy szczecińskiej Arkonce, podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11 - 15. Na miejscu nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Wśród nich między innymi:

  • rowerowy rajd rodzinny,
  • miasteczko Radia ESKA na mecie z DJ-em i atrakcjami,
  • strefa gastronomiczna,
  • strefa dla dzieci z dmuchańcami, bańkami mydlanymi i watą cukrową,
  • atrakcyjne upominki i nagrody w konkursach,
  • fotobudka 360,
  • strefa Funduszy Europejskich.

Oprócz tego na miejscu będzie można przetestować rowerowy tor przeszkód i zdać egzamin na kartę rowerową. Zainteresowani będą mogli także oznaczyć swój rower specjalnym grawerem na stanowisku policji. Nie zabraknie serwisu rowerowego oraz rozmów z ekspertami odnośnie nowych przepisów dotyczących jazdy rowerem. Podczas tegorocznej edycji odbędzie się konkurs na najlepiej udekorowany rower w barwach Unii Europejskiej. Do zgarnięcia będą aż dwa nowe rowery! Co ważne, od jutra będzie można zarejestrować się na wydarzenie szczegółów szukajcie TUTAJ. Do zobaczenia na miejscu już 11 maja!

ESKA LET'S BIKE 2024

i

Autor: ESKA LET'S BIKE 2024
Wzdychała do niego cała Polska! Tak zmieniał się Maciej Zakościelny na naszych oczach!

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO "ESKA LET'S BIKE":

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „ESKA Let’s Bike”

11.05.2024 roku Wydarzenie w towarzystwie przyjaciół i słuchaczy Radio ESKA ma charakter rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa i ścigania się na trasie rajdu.

ORGANIZATORZY RAJDU: Promotor United Entertainment sp. z o.o.

TRASA ROWEROWA RAJDU: ARKONKA, SZCZECIN , pętla ok. 4 km, start godz. 13.00 - średnia prędkość grupy 15 km/h

LIMIT MIEJSC: 200 osób META RAJDU: parking przy kąpielisku Arkonka, ul. Arkońska Szczecin

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: elektroniczne zgłoszenia udziału będą przyjmowane w dniach od 29.04.2024 godz. 9.00 do 10.05.2024 do godz. 12.00 oraz podczas wydarzenia do godziny 12 lub do wyczerpania limitu. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną

UBEZPIECZENIE: Organizator Wydarzenia nie zapewnia Ubezpieczenia NNW uczestnikom. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone i poniesiona na trasie i na mecie.

UWAGA: Każdy zgłoszony uczestnik rajdu otrzymuje: • numerek startowy • możliwość uczestnictwa w konkursie z nagrodami, WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE: • Rajd odbędzie się zgodnie z normami sanitarnymi obowiązującymi w dniu imprezy. • Uczestnikiem rajdu może zostać osoba, która dokonała wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. • Uczestnicy zobowiązują się do posiadania dokumentu uprawniającego do prowadzenia roweru, sprawnego technicznie roweru,wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do posiadania – we własnym zakresie kasku ochronnego. • Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. • Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa zgłaszając swoje uczestnictwo w ww. rajdzie. • Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna. • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek zgłoszonych uczestników rajdu mogą być wykorzystane przez media i organizatora w celach związanych z promocją rajdu, jak również w relacjach z imprezy (prasa, radio, media społecznościowe, strony internetowe), na co uczestnicy zgłaszając się wyrażają zgodę. • Uczestnicy rajdu podporządkowują się ewentualnym zaleceniom i uwagom przekazywanym przez Organizatora Wydarzenia w trakcie trwania imprezy. UWAGI KOŃCOWE: • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras. • Osoby niepełnoletnie biorą udział w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. • Rajd odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie. • DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ! • TOBIE I INNYM, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA! • Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY! • Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas Wydarzenia! INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA RAJDU.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Promotor United Entertainment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Promotor United Entertainment Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawaprzez e-mail: iod@grupazpr.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Promotor United Entertainment Sp. z o.o. . ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawaprzez e-mail: iod@grupazpr.pl

3.Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Wydarzenia.

Jeżeli w związku z udziałem w Wydarzeniu złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Okres przechowywania Twoich danych Osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres w którym zgodnie z Regulaminem przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę. W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane Fundatorowi Nagród, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania Ci Nagrody

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Wydarzenia możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Wydarzeniu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT DO ORGANIZATORA: aglebocka@grupazpr.pl tel. 603 866 695

Promotor United Entertainment Sp. o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa tel. 22 516 47 11

REGULAMIN KONKURSU "ESKA LET'S BIKE - NAJLEPIEJ UDEKOROWANY ROWER":

REGULAMIN KONKURSU “ESKA Let’s Bike - najlepiej udekorowany rower”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000295857, REGON: 010750727, NIP: 5261004620, kapitał zakładowy 19.366.667,00 zł, wpłacony w całości (dalej zwana: „Organizatorem").

1.2 Fundatorem nagród jest"PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, NIP: 7690503129 , REGON: 590019324 (dalej zwany: „Fundatorem”).1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „ESKA Let’s Bike - Najlepiej udekorowany rower” (dalej zwany: „Konkursem”).

1.4 Konkurs rozpoczyna się o godzinie 11:00 w dniu 11.05.2024r., a kończy się w dniu 11.05.2024 r. o godzinie 14:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu").

1.5 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wszelkie wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz wskazanie zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.

1.6Konkurs organizowany jest podczas wydarzenia ESKA Let’s Bike 11.05.2024 i w miejscu jego organizacji tak jak: Szczecin-Arkonka

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe tj. w terminie od dnia 29.04.2024r. godz. 9:00 do dnia 10.05.2024 r. godz. 10:59 dokona zgłoszenia przez formularz konkursowy, znajdujący się na stronie www.letsbike.eska.pl lub podczas wydarzenia 11.05.2024 zgłosi się do rajdu ESKA Let’s Bike, udekoruje swój rower i stawi sią do oceny w miejscu i czasie trwania Konkursu (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

2.1.3 nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);2.1.4zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zadanie Konkursowe polega na udekorowaniu swojego roweru w sposób kreatywny, oryginalny z zachowaniem zasady dobrego smaku. Dopuszczalne jest również oryginalne przebranie Uczestnika (dalej „Praca Konkursowa”). Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacja Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z pkt 2.1.3 powyżej.

3.2 Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.

3.3 Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące w szczególności w zakresie płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.4 Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.5 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości email na adres Organizatora.

3.6 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy Konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w Internecie oraz prasie i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy Konkursowej w Internecie oraz prasie.

4.2 W przypadku, gdyby Praca Konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych w Pracy Konkursowej, bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy Konkursowej.

4.3 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w Internecie oraz prasie w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie oraz prasie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.4 W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie oraz prasie.

4.5 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

4.6 Nadesłanie Prac Konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach Konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych Prac Konkursowych na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych oraz prasy wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora.

4.7 Nadesłanie prac Konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie.

4.8 Licencja o której mowa w p. 4.7. powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności publikację w prasie oraz Internecie.4.9 Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.5-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy Konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy Konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

4.10 Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika w celu ogłoszenia wyników Konkursu.4.11 Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.4.12 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Konkurs jest jednoetapowy.

5.3 Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich Prac Konkursowych biorąc pod uwagę oryginalność i jakość wykonania pracy, wybierze dwóch (2) Laureatów.

5.4 Jeden Uczestnik może być autorem zgłoszenia jednej Pracy Konkursowej, której przyznano status Laureata.

5.5Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.6 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:Przewodniczący: Agnieszka Głębocka

Wiceprzewodniczący: Michał Zaręba

Członek komisji: Paweł Czyżewski

5.7 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

6. NAGRODY

6.1 Laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci roweru.

6.2 Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

6.4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11.05.2024 o godzinie 14:45 podczas wydarzenia ESKA Let’s Bike

6.5 Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej 11.05.2024 o godzinie 14:45 podczas wydarzenia ESKA Let’s Bike6.6 Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.7 Nagrody zostaną przekazane Laureatom drogą mailową na wskazany przez Laureata mail w formularzu zgłoszeniowym.

6.8 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.6.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę przez uczestnika Konkursu adresu e-mail lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.

6.10 Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;c)nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

7. DANE OSOBOWE7.1 Administrator danych osobowychAdministratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa - przez e-mail: iod@grupazpr.pl

7.2 Inspektor ochrony danychWyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

7.3 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzaniaBędziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz Laureatem Konkursu – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: Twoje imię i nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wygranej) oraz Twoje utwory (zdjęcia lub inne prace konkursowe). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7.4 Okres przechowywania Twoich danych osobowychBędziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

7.5 Odbiorcy Twoich danych osobowychBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę. W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane Fundatorowi Nagród, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania Ci Nagrody.

7.6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyTwoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

7.7 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowychMasz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8 Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS „ESKA Let’s Bike’”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.8.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.eska.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

9.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

9.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

9.4 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie.

9.5 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

9.7 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.eska.pl

9.8 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa.

9.9 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Warszawa, dn. 29.04.2024 r.

Źródło: Szczecin ponownie stanie się rowerową stolicą Polski! To za sprawą kolejnej edycji ESKA LET'S BIKE