Szkolenia obejmują m.in. pisanie wniosków o dofinansowanie

i

Autor: pixabay Szkolenia obejmują m.in. pisanie wniosków o dofinansowanie

Nauczą jak pozyskiwać środki i aktywizować małe miejscowości

2022-02-02 12:32

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie zaprasza na cykl BEZPŁATNYCH szkoleń przeznaczonych dla tych, którzy nie siedzą z założonymi rękami, tylko lubią działać. To propozycja dla mieszkańców powiatów koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego i miasta Koszalina.

Szkolenia są adresowane do lokalnych animatorów oraz do nieformalnych grup aktywnych mieszkańców, w tym również stowarzyszeń i fundacji. Będą się odbywać w soboty od 10:00 do 14:00 od lutego do grudnia - póki co poznaliśmy rozpiskę na pierwszą połowę 2022 roku.

Cała wiedza została podzielona na sześć modułów:

Tak zmieniał się Koszalin przez ostatnich 37 lat

MODUŁ I

Budowanie kompetencji liderskich i budowanie potencjału lokalnego na rzecz rozwoju społeczności lokalnej:

 • Diagnoza społeczna środowiska,
 • Zasady efektywnego prowadzenia diagnozy społecznej,
 • Najważniejsze narzędzia badawcze służące zbieraniu danych,
 • Mapa zasobów i potrzeb lokalnego środowiska,
 • Kim jest lider lokalny i jaką rolę odgrywa w środowisku?
 • Narzędzia pracy lokalnego animatora – jak skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnej i otoczenia,
 • Tworzenie partnerstw lokalnych.

MODUŁ II

Współpraca finansowa i pozafinansowa społeczności lokalnych, liderów lokalnychz samorządem:

 • Wprowadzenie do tematyki współpracy finansowej JST – NGO – grupy nieformalne,
 • Omówienie form współpracy przy realizacji zadań publicznych i procedur otwartego konkursu ofert, trybu pozakonkursowego oraz inicjatywy lokalnej,
 • Informowanie, promowanie, partycypowanie i konsultowanie aktów prawa lokalnego,
 • Tworzenie ciał opiniodawczo-doradczych w samorządach,
 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych do rozwoju i aktywnego działania podmiotów ekonomii społecznej,
 • Budżet obywatelski a inicjatywa lokalna – porównanie, wady i zalety.

MODUŁ III.

Metodologia tworzenia projektów:

 • Diagnoza potrzeb i problemów (drzewo problemów),
 • Określenie celu głównego projektu i celów szczegółowych (drzewo celów),
 • 8 zasad skutecznego uniwersalnego projektowania,
 • Zakładane rezultaty,
 • Planowane działania projektu,
 • Harmonogram realizacji projektu,
 • Monitoring, ewaluacja i oddziaływanie projektu na otoczenie,
 • Budżet projektu.
Sonda
Czy wsparłeś WOŚP w 2022 roku?

MODUŁ IV.

Analiza aktualnych ogłoszeń konkursowych i regulaminów, Wsparcie merytoryczne w procesie tworzenia koncepcji projektowych.

Tworzenie projektów na rzecz lokalnych społeczności w gminie/powiecie

MODUŁ V.

Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności społeczności lokalnych i podmiotów integracji

 • dotacje ze środków publicznych i prywatnych,
 • darowizny, składki członkowskie
 • odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • crowdfunding,
 • zbiórki publiczne.

MODUŁ VI.

Rozwijanie i doskonalenie metod pracy na rzecz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności lokalnych:

Animacja społeczna:

 • definicja i cele animacji lokalnej,
 • cechy i kompetencje animatora społecznego – warsztat tworzenia sylwetki,
 • dobre praktyki z zakresu animacji społecznej,
 • wskazanie i pomoc w doborze narzędzi animacji lokalnej,

Skuteczna komunikacja:

 • wprowadzenie do tematyki komunikacji społecznej,
 • omówienie rodzajów i kierunków komunikacji,
 • omówienie przykładowych form komunikacji bezpośredniej i pośredniej

Harmonogram szkoleń:

I MODUŁ

 • 12 lutego Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, sala konferencyjna.
 • 26 lutego Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie (Rzyszczewo 15B, gm. Sławno).
 • 12 marca Kołobrzeg, ul. Szyprów 1 (siedziba Stowarzyszenia ZAJA).
 • 2 kwietnia Rosnowo (Rosnowo 8)

II MODUŁ

 • 23 kwietnia Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, sala konferencyjna.
 • 21 maja Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie (Rzyszczewo 15B, gm. Sławno).
 • 28 maja Kołobrzeg, ul. Szyprów 1 (siedziba Stowarzyszenia ZAJA).
 • 4 czerwca Rosnowo (Rosnowo 8)