Białogard - Miasto

i

Autor: Miasto Białogard

ESKA - Razem przeciw depresji

Praca MOPS na rzecz zdrowia psychicznego najmłodszych białogardzian

2023-10-15 20:06 Materiał reklamowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i patologiom społecznym.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo mocno skupia się wokół spraw związanych z dobrem dzieci. Jedną z form pomocy rodzinie w kryzysie jest instytucja asystenta rodziny.

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolnie posuwanie się do przodu. Najważniejsze jest dobro dzieci oraz zapewnienie im fachowego wsparcia. Nie tylko pomocy w sferze materialnej, fizycznej, ale przede wszystkim w sferze psychicznej i emocjonalnej.

Ponadto od grudnia 2022 r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego.

Głównym celem działalności placówki jest pomoc i wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

Dzieci w placówce mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne zajęcia takie jak terapia integracji sensorycznej czy logopedia. Czas wolny spędzany jest na zabawie i rozwoju zainteresowań.